Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie zmienił swoją siedzibę. Aktualnie znajduje się pod adresem Żelazków 135 ( pomieszczenia po byłym Posterunku Policji ).

 Godziny pracy Ośrodka: 7.30 - 15.30

 Nr telefonu: 62 76-91-038 / 62 76-91-132

wew. 31 – świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe

wew. 32 – Kierownik Ośrodka

wew. 33 – pracownicy socjalni

wew. 34 – księgowość


Podstawa prawna działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Żelazków utworzoną przez Gminną Radę Narodową w Żelazkowie Uchwałą Nr XI/65/90 z dnia 20.04.1990 r., działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/144/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.11.2008 r.
Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Za działalność Ośrodka odpowiada Kierownik zatrudniany przez Wójta Gminy. Czas pracy GOPS wynosi 40 godzin tygodniowo tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

I. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. Kierownik.
2. Główny księgowy.
3. Starszy specjalista pracy socjalnej.
4. Starszy pracownik socjalny.
5. Pracownik socjalny.
6. Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ( referent, starszy referent ).
7. Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych (starszy referent ).
8. Asystent rodziny.
9. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy - zlecenia.

II. Szczegółowy zakres czynności - zadania poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka ustala Kierownik.

Obsada kadrowa:

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie - Aneta Maciak
Główny księgowy - Katarzyna Piotrowska
         Starszy specjalista pracy socjalnej - Kinga Kaczmarek
      Pracownik socjalny - Agnieszka Duszczak 
   Starszy pracownik socjalny - Ewa Drozdowska
Starszy pracownik socjalny - Iwona Grzelak
         Asystent rodziny - Katarzyna Pieróg - Tokarek     
Starszy referent  - Anna Gołębiewska 
     Referent - Ismena Piotrowska
           Starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych - Małgorzata Mazurowska


KIERUNKOWE DZIAŁANIA OŚRODKA

 

1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań.
2. Terminowe przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami.
3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zarządzeń.
4. Współpraca na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
5. Praca socjalna.
6. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
7. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
8. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
9. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
10. Informowanie mieszkańców gminy o możliwościach i kryteriach otrzymywania pomocy.
Pracownicy Ośrodka - Zasady działania GOPS - Zadania poszczególnych stanowisk
POMOC SPOŁECZNA (pracownicy socjalni i specjalista pracy socjalnej) -więcej...
STANOWISKO PRACY ds. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH - więcej...
STANOWISKO PRACY ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - więcej...